Zmiana właściciela konia

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że od dnia 01 kwietnia 2013 r. wszystkie zmiany właścicieli koni mogą być dokonywane jedynie w biurach OZHK/WZHK, po sprawdzeniu danych w bazie danych koniowatych i dokumentach źródłowych.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 02 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z późn. zm. (Dz. U. z 2008r Nr 204 poz.1281 i z 2009r. Nr 116 poz.976; Ustawa 25 czerwca 2009 Art. 16. W przypadku zmiany właściciela koniowatego: ©Kancelaria Sejmu s. 13/13 2009-08-11 ) w przypadku zmiany właściciela koniowatego: nowy właściciel jest zobowiązany zawiadomić o tej zmianie, w terminie 7 dni, podmiot prowadzący rejestr, przedstawiając:

 1. paszport koniowatego jest przekazywany nowemu właścicielowi koniowatego
  wraz z przeniesieniem posiadania tego koniowatego
 2. umowę , na podstawie której zostało przeniesione prawo własności koniowatego, albo pisemne oświadczenie o nabyciu koniowatego, w którym są zawarte dane poprzedniego właściciela tego koniowatego a w szczególności:
  • imię i nazwisko albo nazwa,
  • miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres,
  • numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo numer identyfikacyjny w krajowym
   rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
   .
 3. wypełnioną dokładnie ostatnią kartkę w paszporcie – Zgłoszenie zmiany właściciela koniowatego
 4. opłatę za przerejestrowanie wnosi nowy właściciel koniowatego. (35 PLN + opłata pocztowa)
  1 paszport 35+10,3=45,3 pln

Zmiana właściciela – paszport jest wyposażony na końcu w dwie perforowane kartki, które służą do informowania o zmianie właściciela konia – druk „Zgłoszenie zmiany właściciela„. Informacje tam wpisane podpisuje kupujący, podając dane poprzedniego właściciela konia. Nowy właściciel jest zobowiązany do zgłoszenia zmiany w tym OZHK, na terenie którego będzie stacjonował koń. Zmiana musi być dokonana w ciągu 7 dni.