Regulamin aukcji ogierów zimnokrwistych

REGULAMIN

PRZEPROWADZANIA WYSTAW – SPRZEDAŻY (TZW. AUKCJI)
OGIERÓW ZIMNOKRWISTYCH ORAZ ARDEN POLSKI

1. W ocenie mogą brać udział ogiery zgłoszone przez właścicieli do OZHK/WZHK spełniające wymogi programu
hodowli dla polskich koni zimnokrwistych lub arden polski.
2. Organizator ma obowiązek przygotowania katalogu z kartami ogierów oraz z zamieszczonym „Regulaminem
przeprowadzania wystaw – sprzedaży (tzw. aukcji) ogierów zimnokrwistych oraz arden polski”. Wstępna bonitacja
oraz wstępne pomiary nie muszą być umieszczone w katalogu.
3. Ogiery w katalogu należy zamieścić według ras i typów, tj. sokólskie, sztumskie, pkz, ardeńskie, importowane.
4. Minimalny wiek ogierów podczas aukcji to 27 miesięcy.
5. Komisja Oceny składa się z min. 3 sędziów.
6.Organizator, ma obowiązek zapewnić Komisji Oceny oraz asystentom bezpieczne, oddzielone od publiczności
miejsce:
a. o twardym podłożu do mierzenia ogierów oraz oceny ruchu,
b. do pracy podczas oceny ogierów.
7. Ogiery do pomiarów oraz oceny na płycie należy przyprowadzać w ogłowiu skórzanym ze zwykłym wędzidłem
oraz skórzanymi wodzami.
8. Ogiery na aukcji muszą być starannie wypielęgnowane. tj. sierść wyczyszczona, grzywa oraz ogon wyczesane,
kopyta zadbane, czyste.
9. Ogiery na placu poddawane są ocenie w pozycji zootechnicznej „na stój” oraz w ruchu po trójkącie. Właściciel ma
prawo dwukrotnie pokazać ogiera w stępie oraz kłusie, a na życzenie Komisji Oceny może pokazać ogiera trzeci raz.
Ogiera pokazują max. 2 osoby – prezenter i pomocnik.
10. W przypadku, gdy ogier zachowuje się agresywnie Komisja Oceny ma prawo odmówić oceny.
11. Komisja Oceny może odmówić oceny ogiera, jeżeli nie są spełnione warunki określone w pkt 7 i 8 oraz w
przypadku niedopuszczalnego zachowania właściciela lub prezentera, tj. krzyków, wyzwisk, brutalnego zachowania
wobec konia, niewłaściwego zachowania wobec Komisji Oceny oraz pozostałych osób.
12. Organizator może przyznać tytuły honorowe czempiona oraz wiceczempionów najwyżej ocenionym koniom
polskiej hodowli.
13. Podczas oceny asystent Komisji Oceny sporządza karty oceny ogierów. Kserokopię karty właściciel otrzymuje od
OZHK/WZHK po aukcji.
14. Właściciel ogiera, który ma wątpliwości co do przedstawionego przez Komisję wyniku oceny, może poprosić
Przewodniczącego Komisji Oceny o wyjaśnienia, jednak nie wcześniej jak po ocenie wszystkich ogierów.
15. W przypadku stwierdzenia u ogiera kulawizny bądź nieregularności w chodzie, Komisja odstępuje od oceny, a
właściciel po ustaniu nieprawidłowości ruchowych konia może przedstawić ogiera do oceny na innej, kolejnej aukcji.
16. Jeżeli ogier na aukcji nie uzyska minimum bonitacyjnego kwalifikującego do wpisu do księgi może stanąć przed
Komisją Oceny po min. 3 miesiącach.
17. Właścicielowi ogiera, który nie zgadza się z werdyktem Komisji Oceny, przysługuje prawo pisemnego odwołania
do Zarządu PZHK, po uiszczeniu stosownej opłaty, zgodnie z „Regulaminem określającym prawa i obowiązki
hodowców koni uczestniczących w programach hodowlanych realizowanych przez Polski Związek Hodowców
Koni….”.