Fundusz hodowlany PZHK

Zasady tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych
w ramach funduszu hodowlanego PZHK w 2021 r.

 

 

Premie dla młodych koni

 

Fundusz utworzony na szczeblu PZHK, w wysokości 200.000 zł, będzie wykorzystany na nagradzanie źrebiąt pod matkami, roczniaków i dwulatków wszystkich ras, a także ocenianych w skokach luzem dwu- i trzyletnich koni ras szlachetnych, na zorganizowanych przeglądach (wystawy regionalne), na których udało się zgromadzić min. 10 młodych koni danej rasy (m, wlkp i sp liczone razem, pkz i ard.pol. liczone razem). Każdy zgłoszony koń musi posiadać paszport PZHK (źrebięta pod matkami, które nie mają jeszcze wystawionego paszportu mogą otrzymać premię, jeśli zostały zgłoszone do opisu) oraz spełniać wymagania wpisu do księgi głównej. Konie z księgą wstępną mogą brać udział w premiowaniu, jednak bez możliwości otrzymania premii z funduszu PZHK (nie są również brane pod uwagę w tworzeniu puli premii, podobnie jak wszystkie konie z paszportami nie wydanymi przez OZHK/WZHK).

Premie mogą być wypłacane tylko właścicielom, którzy są członkami OZHK/WZHK oraz opłacili bieżącą składkę członkowską i inne zobowiązania wobec związku.

Organizatorzy są zobowiązani do informowania we wszelkich materiałach (katalogi, internet, prasa), jak również w czasie samej wystawy, o przyznaniu nagród z funduszu hodowlanego Polskiego Związku Hodowców Koni. Informacja o planowanym terminie premiowania, a także wyniki premiowania oraz niniejsze zasady wypłacania nagród z funduszu hodowlanego powinny zostać podane do wiadomości publicznej przynajmniej poprzez publikację na stronie internetowej związku.

 

UWAGA! Źrebię może być tylko raz w roku premiowane ze środków funduszu.

 

PZHK refunduje koszty wypłaconych nagród po wprowadzeniu do bazy danych kompletu wyników w zakładce „Wystawy” oraz przedstawieniu uwiarygodnionej kopii protokołu oceny min. dwóch sędziów i dowodów przekazania nagród (wzór protokołu w załączeniu) w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2021 r. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

Do kompletu dokumentów należy dołączyć wniosek o wypłatę środków w ramach funduszu hodowlanego PZHK (wzór wniosku w załączeniu). W przypadku braku oceny konia, w protokole należy umieścić adnotację z podaniem przyczyny (np. „kulawizna” lub „nie dojechał”). Należy podać przyczynę niewypłacenia nagrody (np. „nieopłacona składka członkowska” lub „koń z paszportem zagranicznym”).

Maksymalna wysokość premii dla koni z paszportami PZHK, zależnie od liczby wszystkich koni z paszportami PZHK

biorących udział w przeglądzie*

Liczba koni (szt.)

wysokość premii

10-15

2.000 zł

16-25

3.500 zł

26-35

5.500 zł

36-45

8.000 zł

46 i więcej

11.000 zł

 

* - rozliczeniu podlega tylko jeden przegląd danej rasy przeprowadzony w tym samym dniu i miejscu (sysaki, roczniaki i 2-latki liczone są razem do określenia maksymalnej wysokości premii)

 

 

Kwota przeznaczona na każdą zorganizowaną i rozliczoną według tych reguł imprezę powinna zostać wypłacona w formie nagród dla właścicieli co najmniej 25% koni, przede wszystkim za dobre jakościowo i doskonale odchowane źrebięta pod matkami, roczniaki, dwulatki oraz dobre użytkowo dwu- i trzylatki ras szlachetnych. W ten sposób premiujemy m.in. pracę w przyuczeniu do prezentacji i pielęgnację. W przypadku nagradzania więcej niż 25% koni, min. 50% puli nagród musi trafić do właścicieli 25% najlepszych koni (liczba koni zaokrąglana w górę), przy czym należy stosować gradację malejącą (oznacza to, iż koń sklasyfikowany niżej nie może uzyskać wyższej nagrody niż koń sklasyfikowany wyżej).

Jeśli nagradzany koń prezentowany jest przez dzierżawcę, wystawca może otrzymać premię za pisemną zgodą właściciela.

 

 

Ocenie na przeglądach koni rocznych i dwuletnich ras: wielkopolskiej (tylko konie 2-letnie), polski koń sportowy (tylko konie 2-letnie), śląskiej, huculskiej, konik polski oraz kuców powinno podlegać w 2021 r. pięć cech w skali 50-punktowej, tzn.:

Typ – do 10 pkt.

Pokrój – do 10 pkt.

Stęp – do 10 pkt.

Kłus – do 10 pkt.

Kondycja, pielęgnacja, przygotowanie do wystawy – do 10 pkt.

Razem – maksymalnie 50 punktów

Dopuszczalne jest stosowanie powyższej skali również w przypadku rocznych i dwuletnich koni rasy małopolskiej, jeśli są one oceniane wspólnie z końmi rasy wielkopolskiej i/lub polski koń sportowy.

 

W przypadku koni rocznych i dwuletnich rasy małopolskiej, ocenianych na osobnych przeglądach, należy stosować skalę obowiązującą podczas Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich:

 

Dla koni rocznych:

Ocena w ręku:

Typ – do 10 pkt. (x1,5) - do 15 pkt.

Głowa, szyja, kłoda – do 10 pkt. (x1) - do 10 pkt.

Nogi i kopyta – do 10 pkt. (x1,5) - do 15 pkt.

Stęp w ręku do 10 pkt. (x1) - do 10 pkt.

Razem - maksymalnie 50 punktów (średnia ocen 3 sędziów).

 

Ocena ruchu luzem w korytarzu:

Galop luzem – do 10 pkt. (x1,5) - do 15 pkt.

Kłus luzem – do 10 pkt. (x1) - do 10 pkt.

 

Razem – maksymalnie 50 punktów (2x25 pkt. - suma ocen 2 sędziów)

 

 

 

Dla koni dwuletnich:

Ocena w ręku:

Typ – do 10 pkt. (x1,5) - do 15 pkt.

Głowa, szyja, kłoda – do 10 pkt. (x1) - do 10 pkt.

Nogi i kopyta – do 10 pkt. (x1,5) - do 15 pkt.

Stęp w ręku – do 10 pkt. (x1) - do 10 pkt.

 

Razem - maksymalnie 50 punktów (średnia ocen 3 sędziów)

 

Ocena skoków luzem w korytarzu:

Galop luzem do 10 pkt. (x1) - do 10 pkt.

Kłus luzem – 10 pkt. (x1,5) - do 15 pkt.

 

Razem – maksymalnie 50 punktów (2x25 pkt. - suma ocen 2 sędziów)

 

 

W przypadku dwu- i trzyletnich koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń sportowy można stosować ocenę według poniższych zasad:

 

Elementy oceny:

 • A – Typ – do 10 pkt

 • B – Pokrój – do 10 pkt

Ocena użytkowości:

 • C – Skoki luzem – do 10 pkt

 • D – Stęp w ręku – do 10 pkt

 • E – Kłus luzem – do 10 pkt

 • F – Galop – do 10 pkt

 

Wyniki próby:

Ocena ogólna = (A+B+C+D+E+F)/6

Ocena ujeżdżeniowa = (D+E+F)/3

Ocena skokowa = (2xC+F)/3

 

 

Konie ras: polski koń zimnokrwisty i arden polski powinny być oceniane według skali stosowanej podczas Czempionatu Ogólnopolskiego:

 

Typ rasowy i płciowy – do 10 pkt.

Pokrój (głowa, szyja, kłoda) – do 10 pkt.

Pokrój (nogi i kopyta) – do 10 pkt.

Stęp – do 10 pkt.

Kłus – do 10 pkt. (UWAGA! Konie roczne mogą być oceniane zarówno w ręku jak i luzem)

Wrażenie ogólne – 0-5 pkt. – są to punkty ujemne (odejmowane od oceny łącznej za typ, pokrój i ruch)

Razem - maksymalnie 50 punktów

 

 

W przypadku źrebiąt pod matkami ocenie podlegają cztery cechy w skali 20-punktowej:

Typ – do 5 pkt.

Pokrój – do 5 pkt.

Ruch – do 5 pkt.

Zdrowie i rozwój – do 5 pkt.

 

 

Ze względu na różnicę w systemach oceny w kategoriach sysaków oraz źrebiąt rocznych i dwuletnich, pozostawia się OZHK/WZHK decyzję o podziale puli premii pomiędzy te dwie kategorie. Wewnątrz kategorii obowiązuje zasada nagradzania 25% najlepszych koni przynajmniej 50% puli nagród przeznaczonych dla danej kategorii. Należy stosować gradację malejącą. Podział koni rocznych i dwuletnich na bardziej szczegółowe kategorie (wiekowe lub płciowe) jest równoznaczny ze stosowaniem powyższej zasady w każdej z tych grup.

 

 

Wysokość premii dla młodych koni

planowana dla poszczególnych OZHK/WZHK na rok 2021

OZHK/

WZHK

Plan 2020

Wykonanie 2020

Średnia liczba źrebiąt ocenionych

w latach

2018-2020

Plan 2021

Pula premii

Liczba przeglądów / ogólna liczba koni

Pula premii (zł)

Pula premii*

(zł)

6.900

1/26

3.200

54

11.250

BY

13.600

3/150

16.800

135

28.000

ML

12.000

7/120

11.340

107

22.250

KT

11.100

1/28

3.200

83

17.250

KL

5.000

0

0

25

5.250

KR

12.600

0

0

74

15.500

LB

8.200

4/59

5.800

73

15.250

ŁD

6.400

0

0

42

8.750

OL

8.300

4/83

7.900

62

13.000

PN

21.200

3/86

8.900

136

28.250

RZ

2.900

0

0

19

4.000

SZ

1.700

0

0

11

2.250

WS

6.700

1/12

1.100

45

9.250

6.500

0

0

43

9.000

ZG

6.900

2/39

3.600

52

10.750

Suma

130.000

26/603

61.840

960

200.000

 

 

* - Pula premii utworzona na podstawie średniej liczby koni premiowanych przez związek w ciągu trzech ostatnich lat przemnożonej przez kwotę 208,33 zł (średnia kwota przypadająca na 1 konia).

 

W przypadku niewykorzystania pieniędzy, zostaną one przekazane tym OZHK/WZHK, które przekroczyły lub wykonały plan.

 

 

Dofinansowanie Czempionatów Ogólnopolskich i Międzynarodowych

 

PZHK przeznaczy max. 6.000 zł na dofinansowanie kosztów brutto organizacji poszczególnych Czempionatów Ogólnopolskich (jeden czempionat w rasach: m, wlkp, sp, śl, zimn., kn, hc, kuc) – honoraria i noclegi sędziów, koszty nagłośnienia, obsługi weterynaryjnej, medycznej, ubezpieczenia, przygotowania miejsca oceny oraz max. 6.000 zł na dofinansowanie kosztów nagród rzeczowych i finansowych.

Aby OZHK/WZHK organizujący Czempionat Ogólnopolski otrzymał dofinansowanie z PZHK, spełnione muszą zostać wszystkie poniższe warunki:

 1. Zatwierdzenie lokalizacji czempionatu przez Zarząd PZHK,

 2. Zamieszczenie informacji o czempionacie w co najmniej kwartalniku „Hodowca i Jeździec”,

 3. Zawarcie we wszystkich materiałach informacyjnych: logo akcji Teraz Polskie Konie, oznaczenia PZHK jako współorganizatora, oznaczenia kwartalnika „Hodowca i Jeździec” jako patrona medialnego (nie wyklucza się innych patronów),

 4. Ekspozycja banerów i innych dostarczonych materiałów reklamowych PZHK.

 5. Wprowadzenie kompletu wyników do bazy, a także przesłanie do PZHK oryginału protokołów oraz ich wersji elektronicznej w celu zamieszczenia na stronie internetowej.

PZHK przewiduje również dofinansowanie kwotą po 3000 zł kosztów organizacji oraz nagród rzeczowych i finansowych podczas ogólnopolskich czempionatów koni: sokólskich, sztumskich, ogierów starszych ras zimnokrwistych, klaczy starszych ras zimnokrwistych, młodzieżowego koni huculskich oraz młodzieżowego koni ardeńskich.

 

 

Premie dla klaczy i ogierów, które zdały polową próbę dzielności

Pulę premii dzielimy na wszystkie premiowane przez OZHK konie wg stanu na 31 października br.

 

W związku z dofinansowaniem z funduszu hodowlanego PZHK wystaw źrebiąt, OZHK/WZHK w 2021 r. premiują w ramach własnych funduszy najlepsze konie w następujących próbach użytkowości:

 1. Klacze ras m, wlkp, sp – polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa

 2. Klacze rasy śląskiej – polowa próba zaprzęgowa

 3. Klacze i ogiery rasy polski koń zimnokrwisty i arden polski – polowa próba zaprzęgowa (ogiery – tylko zasadnicza)

 4. Klacze i ogiery rasy huculskiej – zasadnicza polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa

 5. Klacze i ogiery rasy konik polski – zasadnicza polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa

 6. Klacze i ogiery rasy kuc – zasadnicza polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa

 

Minimalna liczba klaczy lub ogierów w próbie to 5 szt., z wyjątkiem koni huculskich, koników polskich i kuców, gdzie liczba ta dotyczy ogierów i klaczy razem.

Wysokość puli premiowej tworzy się według zasady: liczba koni startujących w próbie x 200 zł (np. przy 5 koniach biorących udział w próbie pula wynosi 1000 zł). Z tej puli musi być nagrodzonych min. 25% koni biorących udział w próbie (liczba koni zaokrąglana w górę). W przypadku nagradzania więcej niż 25% koni, min. 50% puli premiowej musi trafić do właścicieli 25 % najlepszych koni. Należy stosować gradację malejącą. Premie mogą być wypłacane wyłącznie za klacze i ogiery, które ukończyły próbę z wynikiem pozytywnym oraz posiadają paszporty PZHK i tylko członkom OZHK/WZHK, którzy opłacili bieżącą składkę członkowską i inne zobowiązania wobec związku. Konie, które zdały stacjonarną próbę dzielności, są wykluczone z możliwości otrzymania premii za zdaną polową próbę dzielności. Konie, które nie są własnością członków OZHK/WZHK są uwzględniane przy naliczaniu wysokości puli nagród, natomiast nie są uwzględniane w jej podziale.

W przypadku wypłacenia premii wg ww. zasad, OZHK/WZHK otrzyma z PZHK dodatkowe wsparcie na ocenę wartości użytkowej wg następującego klucza:

1 zł wydany z funduszu OZHK/WZHK to dodatkowe 2 zł z PZHK na ocenę wartości użytkowej.

 

 

Pula premii OZHK

i dodatkowa pula PZHK na ocenę wartości użytkowej

wykorzystana w 2020 r.

OZHK/WZHK

Liczba koni w próbach

Kwota wypłaconych premii

Dodatkowa pula PZHK

Białystok

0

0

0

Bydgoszcz

23

4.600

9.200

Malbork

14

2.400

4.800

Katowice

14

2.800

5.600

Kielce

0

0

0

Kraków

73

14.600

29.200

Lublin

54

10.800

21.600

Łódź

5

1.000

2.000

Olsztyn

33

6.600

13.200

Poznań

22

4.400

8.800

Rzeszów

79

15.800

31.600

Szczecin

0

0

0

Warszawa

10

2.000

4.000

Wrocław

0

0

0

Z. Góra

0

0

0

Suma

327

65.000

130.000

 

PZHK przekazuje OZHK/WZHK dodatkowe dofinansowanie na pokrycie udokumentowanych kosztów oceny wartości użytkowej (na podstawie faktury), po przedstawieniu i zatwierdzeniu uwiarygodnionej kopii protokołu oceny i dowodów przekazania nagród oraz wprowadzeniu wyników prób do bazy danych, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2021 r. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

 

Załącznik nr 1. Wzór protokołu oceny dla koni ras polski koń zimnokrwisty i arden polski

Załącznik nr 2. Wzór wniosku o refundację nagród

 

 

Zasady tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu PZHK w 2019 r.

Premie dla młodych koni

Fundusz utworzony na szczeblu PZHK, w wysokości 100.000 zł, będzie wykorzystany na nagradzanie źrebiąt pod matkami, roczniaków i dwulatków wszystkich ras, a także ocenianych w skokach luzem dwu- i trzyletnich koni ras szlachetnych, na zorganizowanych przeglądach, na których udało się zgromadzić min. 10 młodych koni danej rasy (m, wlkp i sp liczone razem). Każdy zgłoszony koń musi posiadać paszport PZHK (źrebięta pod matkami, które nie mają jeszcze wystawionego paszportu mogą otrzymać premię, jeśli zostały zgłoszone do opisu) oraz spełniać wymagania wpisu do księgi głównej. Konie z księgą wstępną mogą brać udział w premiowaniu, jednak bez możliwości otrzymania premii z funduszu PZHK (nie są również brane pod uwagę w tworzeniu puli premii, podobnie jak wszystkie konie z paszportami nie wydanymi przez OZHK/WZHK).

Premie mogą być wypłacane tylko właścicielom, którzy są członkami OZHK/WZHK oraz opłacili bieżącą składkę członkowską i inne zobowiązania wobec związku.

Organizatorzy są zobowiązani do informowania we wszelkich materiałach (katalogi, internet, prasa), jak również w czasie samej wystawy, o przyznaniu nagród z funduszu hodowlanego Polskiego Związku Hodowców Koni. Informacja o planowanym terminie premiowania, a także wyniki premiowania oraz niniejsze zasady wypłacania nagród z funduszu hodowlanego powinny zostać podane do wiadomości publicznej przynajmniej poprzez publikację na stronie internetowej związku.

Źrebię może być tylko raz w roku premiowane ze środków funduszu.

PZHK refunduje koszty wypłaconych nagród po wprowadzeniu do bazy danych kompletu wyników oraz przedstawieniu uwiarygodnionej kopii protokołu oceny min. dwóch sędziów i dowodów przekazania nagród (wzór protokołu w załączeniu) w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2019 r. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

Do kompletu dokumentów należy dołączyć wniosek o wypłatę środków w ramach funduszu hodowlanego PZHK (wzór wniosku w załączeniu). W przypadku braku oceny konia, w protokole należy umieścić adnotację z podaniem przyczyny (np. „kulawizna” lub „nie dojechał”). Należy podać przyczynę niewypłacenia nagrody (np. „nieopłacona składka członkowska” lub „koń z paszportem zagranicznym”). 

Maksymalna wysokość premii dla koni z paszportami PZHK,
zależnie od liczby wszystkich koni z paszportami PZHK
biorących udział w przeglądzie*

liczba źrebiąt (szt.)

wysokość premii

10-15

1.100 zł

16-25

1.800 zł

26-35

3.200 zł

36-45

4.600 zł

46 i więcej

6.100 zł

* – rozliczeniu podlega tylko jeden przegląd danej rasy przeprowadzony w tym samym dniu i miejscu (sysaki, roczniaki i 2-latki liczone są razem do określenia maksymalnej wysokości premii)

Kwota przeznaczona na każdą zorganizowaną i rozliczoną według tych reguł imprezę powinna zostać wypłacona w formie nagród dla właścicieli co najmniej 25% koni, przede wszystkim za dobre jakościowo i doskonale odchowane źrebięta pod matkami, roczniaki, dwulatki oraz dobre użytkowo dwu- i trzylatki ras szlachetnych. W ten sposób premiujemy m.in. pracę w przyuczeniu do prezentacji i pielęgnację. W przypadku nagradzania więcej niż 25% koni, min. 50% puli nagród musi trafić do właścicieli 25% najlepszych koni (liczba koni zaokrąglana w górę), przy czym należy stosować gradację malejącą (oznacza to, iż koń sklasyfikowany niżej nie może uzyskać wyższej nagrody niż koń sklasyfikowany wyżej).
Jeśli nagradzany koń prezentowany jest przez dzierżawcę, wystawca może otrzymać premię za pisemną zgodą właściciela.

Ocenie na przeglądach koni rocznych i dwuletnich ras: wielkopolskiej (tylko konie 2-letnie), polski koń szlachetny półkrwi (tylko konie 2-letnie), śląskiejhuculskiejkonik polski oraz kuców powinno podlegać w 2019 r. pięć cech w skali 50-punktowej, tzn.:

 • Typ – do 10 pkt
 • Pokrój – do 10 pkt
 • Stęp – do 10 pkt
 • Kłus – do 10 pkt
 • Kondycja, pielęgnacja, przygotowanie do wystawy – do 10 pkt

Razem – maksymalnie 50 punktów

Dopuszczalne jest stosowanie powyższej skali również w przypadku rocznych i dwuletnich koni rasy małopolskiej, jeśli są one oceniane wspólnie z końmi rasy wielkopolskiej i/lub polski koń szlachetny półkrwi.

W przypadku koni rocznych i dwuletnich rasy małopolskiej, ocenianych na osobnych przeglądach, należy stosować skalę obowiązującą podczas Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich:

Dla koni rocznych:

Ocena w ręku:

 • Typ – do 15 pkt
 • Głowa, szyja, kłoda – do 10 pkt
 • Nogi i kopyta – do 10 pkt. (x1,5) – do 15 pkt
 • Stęp w ręku – do 10 pkt. (x1) – do 10 pkt

Razem – maksymalnie 50 punktów (średnia ocen 3 sędziów).

Ocena ruchu luzem w korytarzu:

 • Galop luzem – do 10 pkt. (x1,5) – do 15 pkt
 • Kłus luzem – do 10 pkt. (x1) – do 10 pkt

Razem – maksymalnie 50 punktów (2×25 pkt – suma ocen 2 sędziów)

Dla koni dwuletnich:

Ocena w ręku:

 • Typ – do 10 pkt. (x1,5) – do 15 pkt
 • Głowa, szyja, kłoda – do 10 pkt. (x1) – do 10 pkt
 • Nogi i kopyta – do 10 pkt. (x1,5) – do 15 pkt
 • Stęp w ręku – do 10 pkt. (x1) – do 10 pkt

Razem – maksymalnie 50 punktów (średnia ocen 3 sędziów)

Ocena skoków luzem w korytarzu:

 • Galop luzem – do 10 pkt. (x1) – do 10 pkt
 • Kłus luzem – 10 pkt. (x1,5) – do 15 pkt

Razem – maksymalnie 50 punktów (2×25 pkt – suma ocen 2 sędziów)

W przypadku dwu- i trzyletnich koni ras: małopolskiejwielkopolskiej oraz polski koń szlachetny półkrwi można stosować ocenę według poniższych zasad:

Elementy oceny:

 1. Typ – do 10 pkt
 2. Pokrój – do 10 pkt
  Ocena użytkowości:
 3. Skoki luzem – do 10 pkt
 4. Stęp w ręku – do 10 pkt
 5. Kłus luzem – do 10 pkt
 6. Galop – do 10 pkt

Wynik próby:

 • Ocena ogólna = (A+B+C+D+E+F) / 6
 • Ocena ujeżdżeniowa = (D+E+F) / 3
 • Ocena skokowa = (2xC+F) / 3

Konie ras: polski koń zimnokrwisty i arden polski powinny być oceniane według skali stosowanej podczas Czempionatu Ogólnopolskiego:

 • Typ rasowy i płciowy – do 10 pkt
 • Pokrój (głowa, szyja, kłoda) – do 10 pkt
 • Pokrój (nogi i kopyta) – do 10 pkt
 • Stęp – do 10 pkt
 • Kłus – do 10 pkt (UWAGA! Konie roczne mogą być oceniane zarówno w ręku jak i luzem)
 • Wrażenie ogólne – 0-5 pkt – są to punkty ujemne (odejmowane od oceny łącznej za typ, pokrój i ruch)

Razem – maksymalnie 50 punktów

W przypadku źrebiąt pod matkami ocenie podlegają cztery cechy w skali 20-punktowej:

 • Typ – do 5 pkt
 • Pokrój – do 5 pkt
 • Ruch – do 5 pkt
 • Zdrowie i rozwój – do 5 pkt

Ze względu na różnicę w systemach oceny w kategoriach sysaków oraz źrebiąt rocznych i dwuletnich, pozostawia się OZHK/WZHK decyzję o podziale puli premii pomiędzy te dwie kategorie. Wewnątrz kategorii obowiązuje zasada nagradzania 25% najlepszych koni przynajmniej 50% puli nagród przeznaczonych dla danej kategorii. Należy stosować gradację malejącą. Podział koni rocznych i dwuletnich na bardziej szczegółowe kategorie (wiekowe lub płciowe) jest równoznaczny ze stosowaniem powyższej zasady w każdej z tych grup.

Wysokość premii dla młodych koni
planowana dla poszczególnych OZHK/WZHK na rok 2019

OZHK/
WZHK

Plan 2018

Wykonanie 2018

Średnia
liczba źrebiąt
ocenionych
w latach
2017-2018

Plan 2019

Pula
premii

Liczba
przeglądów
/ ogólna
liczba koni

Pula
premii (zł)

Liczba koni
dodatkowo
premiowanych
ze środków
własnych
OZHK/WZHK

Pula
premii*
(zł)

Suma

140.000

54 / 1.385 szt.

140.000

196

1.427

100.000

Białystok

9.000

3 / 67 szt.

9.000

86

6.000

Bydgoszcz

14.000

3 / 140 szt.

14.000

148

10.500

Malbork

7.500

8 / 110 szt.

7.500

36

96

7.000

Katowice

11.500

3 / 135 szt.

11.500

128

9.000

Kielce + LD

16.500

5 / 144 szt.

16.500

24

76

5.500

Łódź

69

4.500

Kraków

14.000

4 / 140 szt.

14.000

27

139

9.500

Lublin

16.500

5 / 110 szt.

15.000

137

9.500

Poznań

19.000

7 / 221 szt.

19.000

79

205

14.000

Olsztyn

5.500

3 / 51 szt.

5.500

55

4.000

Rzeszów

4.000

2 / 29 szt.

4.000

39

3.000

Szczecin

0

1 / 19 szt.

1.500

10

500

Warszawa

9.500

3 / 74 szt.

9.500

10

86

6.000

Wrocław

7.000

4 / 85 szt.

7.000

83

6.000

Z. Góra

6.000

3 / 60 szt.

6.000

20

74

5.000

* – Pula premii utworzona na podstawie średniej liczby koni premiowanych przez związek w ciągu dwóch ostatnich lat przemnożonej przez kwotę 70,08 zł (średnia kwota przypadająca na 1 konia).

W przypadku niewykorzystania pieniędzy, zostaną one przekazane tym OZHK/WZHK, które przekroczyły lub wykonały plan.

Dofinansowanie Czempionatów Ogólnopolskich i Międzynarodowych

PZHK przeznaczy max. 6.000 zł na dofinansowanie kosztów brutto organizacji poszczególnych Czempionatów Ogólnopolskich (koszty sędziów – honoraria, noclegi, oraz koszty nagłośnienia, obsługi weterynaryjnej, medycznej, ubezpieczenia, przygotowania miejsca oceny) oraz max. 2.000 zł na dofinansowanie kosztów nagród rzeczowych i finansowych.
Aby OZHK/WZHK organizujący Czempionat Ogólnopolski otrzymał dofinansowanie z PZHK, spełnione muszą zostać wszystkie poniższe warunki:

 1. Zatwierdzenie lokalizacji czempionatu przez Zarząd PZHK,
 2. Zamieszczenie informacji o czempionacie w co najmniej kwartalniku „Hodowca i Jeździec”,
 3. Zawarcie we wszystkich materiałach informacyjnych: logo akcji Teraz Polskie Konie, oznaczenia PZHK jako współorganizatora, oznaczenia kwartalnika „Hodowca i Jeździec” jako patrona medialnego (nie wyklucza się innych patronów),
 4. Ekspozycja banerów i innych dostarczonych materiałów reklamowych PZHK.
 5. Wprowadzenie kompletu wyników do bazy, a także przesłanie do PZHK oryginału protokołów oraz ich wersji elektronicznej w celu zamieszczenia na stronie internetowej.

PZHK przewiduje również dofinansowanie kosztów organizacji oraz nagród rzeczowych i finansowych podczas czempionatów koni sokólskich (Szepietowo) i sztumskich (Stare Pole) – po 1.500 zł, ogierów starszych ras zimnokrwistych (Kętrzyn) – 1.500 zł., klaczy starszych ras zimnokrwistych (Józefin) – 1.500 zł, a także młodzieżowego czempionatu koni huculskich (Klikowa) – 1.500 zł.

Premie dla klaczy i ogierów, które zdały polową próbę dzielności

Pulę premii dzielimy na wszystkie premiowane przez OZHK konie wg stanu na 31 października br.

W związku z dofinansowaniem z funduszu hodowlanego PZHK wystaw źrebiąt, OZHK/WZHK w 2019 r. premiują w ramach własnych funduszy najlepsze konie w następujących próbach użytkowości:

 1. Klacze ras m, wlkp, sp – polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa
 2. Klacze rasy śląskiej – polowa próba zaprzęgowa
 3. Klacze i ogiery rasy polski koń zimnokrwisty – polowa próba zaprzęgowa (ogiery – tylko zasadnicza)
 4. Klacze i ogiery rasy huculskiej – zasadnicza polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa
 5. Klacze i ogiery rasy konik polski – zasadnicza polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa
 6. Klacze i ogiery rasy kuc – zasadnicza polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa

Minimalna liczba klaczy lub ogierów w próbie to 5 szt., z wyjątkiem koni huculskich, koników polskich i kuców, gdzie liczba ta dotyczy ogierów i klaczy razem.
Wysokość puli premiowej tworzy się według zasady: liczba koni startujących w próbie x 200 zł (np. przy 5 koniach biorących udział w próbie pula wynosi 1.000 zł). Z tej puli musi być nagrodzonych min. 25% koni biorących udział w próbie (liczba koni zaokrąglana w górę). W przypadku nagradzania więcej niż 25% koni, min. 50% puli premiowej musi trafić do właścicieli 25% najlepszych koni. Należy stosować gradację malejącą. Premie mogą być wypłacane wyłącznie za klacze i ogiery, które ukończyły próbę z wynikiem pozytywnym oraz posiadają paszporty PZHK i tylko członkom OZHK/WZHK, którzy opłacili bieżącą składkę członkowską i inne zobowiązania wobec związku. Konie, które zdały stacjonarną próbę dzielności, są wykluczone z możliwości otrzymania premii za zdaną polową próbę dzielności. Konie, które nie są własnością członków OZHK/WZHK są uwzględniane przy naliczaniu wysokości puli nagród, natomiast nie są uwzględniane w jej podziale.
W przypadku wypłacenia premii wg ww. zasad, OZHK/WZHK otrzyma z PZHK dodatkowe wsparcie na ocenę wartości użytkowej wg następującego klucza: 1 zł wydany z funduszu OZHK/WZHK to dodatkowe 2 zł z PZHK na ocenę wartości użytkowej.

Pula premii OZHK
i dodatkowa pula PZHK na ocenę wartości użytkowej
wykorzystana w 2018 r.

Okręg

Liczba koni
w próbach

Kwota
wypłaconych
premii

Dodatkowa
pula
PZHK

Suma

395

72.600

145.200

Białystok

0

0

0

Bydgoszcz

18

3.600

7.200

Malbork

18

3.600

7.200

Katowice

9

1.800

3.600

Kielce + Łódź

38

7.600

15.200

Kraków

78

15.600

31.200

Lublin

37

7.400

14.800

Olsztyn

45

9.000

18.000

Poznań

63

12.600

25.200

Rzeszów

62

12.400

24.800

Szczecin

9

1.800

3.600

Warszawa

0

0

0

Wrocław

0

0

0

Z. Góra

18

3.600

7.200

PZHK przekazuje OZHK/WZHK dodatkowe dofinansowanie na pokrycie udokumentowanych kosztów oceny wartości użytkowej (na podstawie faktury), po przedstawieniu i zatwierdzeniu uwiarygodnionej kopii protokołu oceny i dowodów przekazania nagród oraz wprowadzeniu wyników prób do bazy danych, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2019 r. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

 Źródło: https://www.pzhk.pl/hodowla/fundusz-pzhk/