Zgłoszenie konia

Zgłoszenie źrebaka lub innego konia bez paszportu - Zgłoszenie konia

Zgłoszenie konia z zagranicznym paszportem - Wniosek

 

Paszport koniowatego

Do kogo właściciel konia (lub innego koniowatego) powinien się zgłosić, aby uzyskać paszport dla swojego konia? Jaka jest procedura wystawiania paszportu i jakie dane on zawiera? Osoby zainteresowane tymi informacjami zapraszamy do przeczytania ulotki informacyjnej „Paszport dla konia”.

Paszport dla konia

Aby, zgodnie z prawem, wprowadzić konia do obrotu lub wyjechać nim poza gospodarstwo, należy zaopatrzyć go w paszport.

Ten wymóg jest podyktowany troską o zdrowie ludzi i zwierząt, a reguluje go Ustawa z dn. 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 52/2003, poz. 450) oraz na podstawie Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) z późniejszymi zmianami.
W pozostałych gatunkach zwierząt gospodarskich zadanie oznakowania zwierząt powierzono Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W przypadku koni, zadanie to powierzono podmiotom prowadzącym księgi hodowlane. Od 01 lipca 2003 r. Polski Związek Hodowców Koni (PZHK) identyfikuje i wydaje paszporty koniom rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, arden polski, huculskiej, konik polski i koniom wpisanym do księgi kuców i rejestru kuców i koni małych. Konie bez pochodzenia (źrebięta i dorosłe osobniki) są identyfikowane i zaopatrywane w paszporty również przez PZHK.

PZHK, dla ułatwienia Państwu uzyskania paszportu, działa poprzez 14 Wojewódzkich / Okręgowych Związków Hodowców Koni (OZHK/WZHK) bliższych miejscu zamieszkania osób wnioskujących o paszport. Do właściwego Związku należy się zwrócić, aby uzyskać paszport lub dokonać zmiany właściciela.

Co zrobić, aby uzyskać paszport ?

Należy wypełnić druk „Zgłoszenie konia do rejestru” lub „Zgłoszenie osła do rejestru” i przesłać na adres OZHK/WZHK, na terenie którego stacjonuje koń.

Po wpłynięciu zgłoszenia do OZHK/WZHK właściwego dla miejsca stacjonowania konia, uprawniony pracownik lub osoba działająca z upoważnienia OZHK/WZHK, legitymująca się specjalnym pełnomocnictwem, które okazuje po przybyciu do stajni, dokona opisu i elektronicznej identyfikacji (zaczipowania) konia, a także pobierze za te czynności oraz za zarejestrowanie i wystawienie paszportu opłatę, która określona jest w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Potwierdzeniem pobranej kwoty jest wystawiony kwit „Kasa przyjmie”, opatrzony pieczęcią OZHK/WZHK i podpisem osoby przyjmującej kwotę lub wydrukiem z kasy fiskalnej. Osoby, które zażądają faktury, otrzymają ją na podstawie tego kwitu.

Właściciel konia może sam odebrać paszport w siedzibie OZHK/WZHK lub prosić o wysłanie go listem poleconym. W tym przypadku koszty pocztowe ponosi właściciel. Kwotę właściwą dla opłacenia przesyłki poleconej pobiera uprawniony pracownik lub osoba upoważniona. Po umieszczeniu konia w rejestrze, przygotowywany jest paszport dla konia i dostarczany jest w sposób uzgodniony wcześniej z właścicielem. Każdy koń powinien zostać zaopatrzony w paszport do ukończenia 12 miesięcy życia.

Paszport konia

Paszport konia to książeczka zawierająca informację o kolejnych właścicielach konia, nazwie i numerze przyżyciowym (identyfikacyjnym) konia, jego pochodzeniu – jeżeli jest ono udokumentowane co najmniej świadectwem pokrycia klaczy.

Dalsza część paszportu to informacje dotyczące zdrowia konia, szczepień i badań laboratoryjnych oraz bardzo ważna II sekcja paszportu, w której właściciel konia decyduje, czy chce ażeby jego zwierzę po ubiciu mogło być kiedykolwiek, nawet w dalekiej przyszłości, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, że tego nie chce.

Ale uwaga! Decyzja, że zwierzę nie jest przeznaczone do spożycia przez ludzi jest nieodwracalna, bowiem lekarz weterynarii w takim przypadku może zastosować w leczeniu konia lekarstwa, których pozostałości w mięsie są szkodliwe i taki koń już nigdy nie będzie mógł być przeznaczony do spożycia przez ludzi. Natomiast decyzja, że koń może być ubity z przeznaczeniem na mięso jest odwracalna i na każdym etapie życia konia jego właściciel może zmienić decyzję i wskazać, że mogą być stosowane specyfiki, które zdyskwalifikują wartość mięsa. Tak więc tę decyzję należy podejmować z największą rozwagą i lepiej zadecydować, że koń jest przeznaczony do spożycia.

Zdarzenia z życia konia, które będą odnotowywane w paszporcie:

Urodzenie – dla koni hodowlanych, wpis w rubrykach rodowodowych w paszporcie, wydany na podstawie świadectwa pokrycia klaczy. Zgodnie z Ustawą zgłoszenie źrebięcia do rejestru musi nastąpić przed odsadzeniem źrebięcia od matki, najpóźniej do 90 dnia życia.

Zmiana właściciela – paszport jest wyposażony na końcu w dwie perforowane kartki, które służą do informowania o zmianie właściciela konia – druk „Zgłoszenie zmiany właściciela„. Informacje tam wpisane podpisuje sprzedający i kupujący. Poprzedni i nowy właściciel są zobowiązani do zgłoszenia zmiany w tym OZHK/WZHK, na terenie którego stacjonował i będzie stacjonował koń. Zmiana musi być dokonana w ciągu 7 dni.

Fakt padnięcia, zgładzenia lub uboju konia powinien być zgłoszony do prowadzącego rejestr OZHK/WZHK w ciągu 7 dni, a paszport zwrócony do wystawcy. W przypadku uboju konia w rzeźni, obowiązek poinformowania o tym fakcie OZHK/WZHK i zwrócenia paszportu spoczywa na rzeźni. Ta sama sytuacja dotyczy zakładu utylizacyjnego.

Koń, który został sprzedany za granicę, musi być przekazany nabywcy wraz z paszportem. Obowiązek zawiadomienia o tym fakcie właściwego OZHK/WZHK spoczywa na ostatnim polskim właścicielu konia (w przypadku obcokrajowca, który jest właścicielem konia z polskim paszportem, obowiązek spoczywa również na tej osobie).

Konie sprowadzone z zagranicy, o ile posiadają paszporty zgodne z wymaganiami Ustawy, zachowują te paszporty jako obowiązujące. Fakt sprowadzenia takich koni należy zgłosić właściwemu OZHK/WZHK w terminie 30 dni od przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej. Adnotacja w paszporcie o właścicielu, który sprowadził konia do Polski musi być dokonana przez podmiot, który wystawił ten paszport za granicą lub przez prowadzącego rejestr w Polsce.

Uwaga!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r. i Ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, wszystkie identyfikowane koniowate muszą mieć wszczepiony transponder (czip).

Informacje: Dział Ksiąg i Identyfikacji Koni.

 

Zamieszczamy również formularze „Zgłoszenia koniowatego do rejestru” w wersjach dla: koni oraz osłów, którego wypełnienie jest niezbędne w celu otrzymania paszportu, formularz zmiany właściciela (wg przepisów zmiana musi być dokonana w ciągu 7 dni), a także wniosek o zarejestrowanie koniowatego z zagranicznym dokumentem identyfikacyjnym.

Aby Okręgowy Związek Hodowców Koni mógł wystawić koniowi paszport, konieczne jest sporządzenie opisu graficznego i słownego zwierzęcia oraz wszczepienie transpondera. Osobami uprawnionymi identyfikacji są pracownicy okręgowych związków oraz osoby przeszkolone na kursach organizowanych przez PZHK, z którymi poszczególne OZHK/WZHK zawarły umowę.

Lista osób uprawnionych do dokonywania identyfikacji koniowatych

Instrukcja opisu koni

 

Źródło: https://www.pzhk.pl/formalnosci/paszport-koniowatego/